Luật: Không dấu - không cách

Tầng thứ 1

Atibon nhìn vào gương