Câu hỏi:
If 1 fifth of an hour is 12 minutes, what is 5 fifths of an hour?
Đáp án:
The whole hour.
0
0
Chia sẻ với bạn bè