Câu hỏi:
What has 88 teeth but never brushes them?
Đáp án:
A Piano.
0
0
Chia sẻ với bạn bè