Câu hỏi:
What do elfs learn in school?
Đáp án:
The elf-abet!
0
0
Chia sẻ với bạn bè