Câu hỏi:
What question can never be answered with a Yes?
Đáp án:
Are you asleep?
0
0
Chia sẻ với bạn bè