Câu hỏi:
What do you call a man whose father was a cannon?
Đáp án:
A son of a gun!
0
0
Chia sẻ với bạn bè