Câu hỏi:
What do you call a cow's bedtime stories?
Đáp án:
Dairy tales.
0
0
Chia sẻ với bạn bè