Câu hỏi:
What do you get when you cross a parrot with a centipede?
Đáp án:
A walkie-talkie.
0
0
Chia sẻ với bạn bè