Câu hỏi:
What do you call a sleeping bull?
Đáp án:
A bulldozer!
0
0
Chia sẻ với bạn bè