Câu hỏi:
What do you call a story that frightens someone?
Đáp án:
A GHOST story.
0
0
Chia sẻ với bạn bè