Câu hỏi:
What gets wetter and wetter the more it dries?
Đáp án:
a towel
0
0
Chia sẻ với bạn bè