Câu hỏi:
What do you get if you cross a snowman with a witch?
Đáp án:
A cold spell.
0
0
Chia sẻ với bạn bè