Câu hỏi:
null
Đáp án:
Lightning.
0
0
Chia sẻ với bạn bè