Câu hỏi:
What do elves do after school?
Đáp án:
Gnomework!
0
0
Chia sẻ với bạn bè