Câu hỏi:
What has 4 eyes but cannot see?
Đáp án:
Mississippi.
0
0
Chia sẻ với bạn bè