Câu hỏi:
What room can you never enter?
Đáp án:
A mushroom.
0
0
Chia sẻ với bạn bè