Câu hỏi:
Different lights do make me strange, thus into different sizes I will change. What am I?
Đáp án:
I am the pupil of an eye.
0
0
Chia sẻ với bạn bè