Câu hỏi:
What do you call a 100-year-old ant?
Đáp án:
An antique!
0
0
Chia sẻ với bạn bè