Câu hỏi:
Cái gì không ai ghét nhưng đều muốn đánh?
Đáp án:
Răng
0
0
Chia sẻ với bạn bè