Câu hỏi:
What driver never gets arrested?
Đáp án:
A screw driver.
0
0
Chia sẻ với bạn bè