Câu hỏi:
What do you call a baby rifle?
Đáp án:
Son of a gun.
0
0
Chia sẻ với bạn bè