Câu hỏi:
What is good for your bald head?
Đáp án:
Some hair.
0
0
Chia sẻ với bạn bè