Câu hỏi:
How can you make a fly ball?
Đáp án:
Hit him with a bat.
0
0
Chia sẻ với bạn bè