Câu hỏi:
What kind of a band, never plays music?
Đáp án:
A rubber band!
0
0
Chia sẻ với bạn bè