Câu hỏi:
What do you call a basketball game with no ball?
Đáp án:
A basket game!
0
0
Chia sẻ với bạn bè