Câu hỏi:
How do you hold a bat?
Đáp án:
Upside down by it's feet.
0
0
Chia sẻ với bạn bè