Câu hỏi:
What instrument plays from the heart?
Đáp án:
The lungs.
0
0
Chia sẻ với bạn bè