Câu hỏi:
What do you call a bear with no teeth?
Đáp án:
A gummy Bear.
0
0
Chia sẻ với bạn bè