Câu hỏi:
What do Japanese people wear to bed?
Đáp án:
Tea-shirts.
0
0
Chia sẻ với bạn bè