Câu hỏi:
What kind of bars won't keep a prisoner in jail?
Đáp án:
Chocolate bars
0
0
Chia sẻ với bạn bè