Câu hỏi:
What language does a billboard speak?
Đáp án:
Sign language.
0
0
Chia sẻ với bạn bè