Câu hỏi:
What kind of bird writes?
Đáp án:
A pen-guin.
0
0
Chia sẻ với bạn bè