Câu hỏi:
What do you call an investment in marketing?
Đáp án:
An adventure! (Get it, ad-venture?)
0
0
Chia sẻ với bạn bè