Câu hỏi:
What runs without legs?
Đáp án:
Water.
0
0
Chia sẻ với bạn bè