Câu hỏi:
what falls down but never breaks
Đáp án:
nightfall
0
0
Chia sẻ với bạn bè