Câu hỏi:
How do you repair a broken tomato?
Đáp án:
Tomato paste!
0
0
Chia sẻ với bạn bè