Câu hỏi:
null
Đáp án:
I am a ship.
0
0
Chia sẻ với bạn bè