Câu hỏi:
null
Đáp án:
Because she is still alive!
0
0
Chia sẻ với bạn bè