Câu hỏi:
Trên lông dưới lông, tối lồng làm một. Là cái gì?
Đáp án:
Con mắt
0
0
Chia sẻ với bạn bè