Câu hỏi:
What can you catch but never throw?
Đáp án:
A cold!
0
0
Chia sẻ với bạn bè