Câu hỏi:
What have eyes but cannot see?
Đáp án:
Potatoes.
0
0
Chia sẻ với bạn bè