Câu hỏi:
What has legs but cannot walk?
Đáp án:
A chair.
0
0
Chia sẻ với bạn bè