Câu hỏi:
What do cats call mice on a skateboard?
Đáp án:
Meals on wheels!
0
0
Chia sẻ với bạn bè