Câu hỏi:
What side of a cat has the most fur?
Đáp án:
The outside.
0
0
Chia sẻ với bạn bè