Câu hỏi:
What can you catch but not throw?
Đáp án:
A cold.
0
0
Chia sẻ với bạn bè