Câu hỏi:
What has 18 legs and catches flies?
Đáp án:
A baseball team
0
0
Chia sẻ với bạn bè