Câu hỏi:
Một nhóm có 2 người cha và 2 người con chia đều 15 quả táo. Hỏi mỗi người được mấy quả?
Đáp án:
Mỗi người 5 quả. Nhóm người này gồm có 3 người: ông nội, bố và con.
0
0
Chia sẻ với bạn bè