Câu hỏi:
What do you call a chicken with bad sunburn?
Đáp án:
Fried Chicken
0
0
Chia sẻ với bạn bè