Câu hỏi:
What do you get when you cross a roach and a rabbit?
Đáp án:
Bugs Bunny.
0
0
Chia sẻ với bạn bè