Câu hỏi:
What language do chimpanzees speak?
Đáp án:
Chimpanese.
0
0
Chia sẻ với bạn bè